Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда
01.08.2019

Анализът на приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда е разработен от експерти на БСК и обхваща три експертни проучвания: 1. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в компетентностните профили на ключови длъжности, включени в системата MyCompetence. 2. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в онлайн обявите на българските работодатели за подбор на персонал (в частта изискванията към кандидатите). 3. Експертно проучване относно приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда - телефонно проучване чрез структурирано интервю - допитване до специалисти човешки ресурси в 50 предприятия, обхванати в инфраструктурата на системата MyCompetence. Документът е в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“ по проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Доклад [pdf]