Национална конференция: „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“
25.10.2018
Организатор: БСК
Място: БСК

В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Българска стопанска камара организира национална конференция на тема: „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“.

 

Конференцията ще се проведе, съгласно приложената програма, на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 13:00 до 16:00 часа в сградата на Българската стопанска камара, ул. „Алабин” 16-20, гр. София, ет. 1.


Във форума ще вземат участие представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, представители на държавни агенции, сдружения на работодателите и синдикатите, мениджъри и специалисти човешки ресурси, образователни дейци, както и други заинтересовани организации.