MyCompetence - необходимост, резултати и предизвикателства
30.06.2015

Обобщение на резултатите от проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence). Онлайн платформата е уникална за България информационна система в областта на развитието на човешките ресурси. Тя е иновативен инструмент за осъществяване на ефективна устойчива връзка между потребностите на пазара на труда и системата на обучение и професионална квалификация.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Заключителен доклад (pdf)
Заключителен доклад - резюме на бълг. ез.
Презентация на Божидар Данев (ръководител на проекта)