ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС
24.01.2020
Източник: БСК

„MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС“, се казва в Доклад на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия, публикуван в края на м. януари 2020 г. Докладът представя ключови обобщения от партньорската проверка на Националната информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, създадена от Българската стопанска камара, в изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

В доклада се посочва, че сближаването на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда е ключов аспект за подобряване на пригодността за заетост на учащите се и работниците. Страните, участващи в партньорската проверка, подчертават, че е жизненоважно участниците на пазара на труда да участват в дискусията относно стандартите за образование и обучение и съдържанието на учебните програми.

 

„Ключовите компетенции са важна част от системите за оценка на компетентността. Това разбиране трябва да бъде отразено в учебните програми на системата за образование и обучение. Основните компетенции се оценяват от работодателите. MyCompetence предлага добър пример за това как професионалните умения и ключовите компетенции могат да бъдат интегрирани в една и съща система на компетентности. В MyCompetence всяка длъжност е описана по отношение на техническите компетенции и квалификации, както и меките умения и поведенчески нагласи, които са от съществено значение за съответните работни позиции. Инструментът предоставя възможност за самооценка на ключовите компетентности и предлага онлайн възможности за обучение за по-нататъшното им развитие. Съгласуването на описанието и терминологията на компетенциите с ESCO, както е установено от MyCompetence, е добра стратегия за стандартизация“, се казва в доклада.

 

Авторите на доклада препоръчват MyCompetence да се разшири с нови икономически сектори (освен обхванатите до момента 20 сектора) и да се интегрира със системи за прогнозиране на умения, както и със системата за професионално образование и обучение. „Като цяло, моделите на компетентност и специфичните за сектора стандарти следва да станат по-видими чрез конкретни инициативи за разпространение. По-голямата информираност за моделите на компетентност и секторните стандарти би насърчила търсещите работа и работодателите да ги използват като ориентир, за да ориентират своя избор“, се казва в доклада.

 

Сред препоръките са още:Документи

Доклад